top of page

FOCHS- TÜFUS- WÖUD

FACEBOOK TITELBILD (1).jpg
Start: Willkommen

FOCHS-TÜFÜS-WÖUD!

Wie jedes Jahr zum Jagdbeginn esch de Gottlieb ou im 85i im Folleneggli ga passe. Är esch gärn of d Jagd, wenn ou ned emmer erfolgrich. A eim düstere Morge het är e wonderschöne Zwölf-Ender vor de Flinte, da erschiint ehm de Tüfü.
"Weidmannsheil ond die schönste Tier",
wott de Tüfu im Liebu verspräche- wenn är im Gägezug d Trophäe vo sim nächste Tier öberchonnt. De Gottlieb geit de Pakt metem Tüfu ih, schiesst aber am wonderschöne Hersch verbi. E Fuchs het är det näbedra nämlech scho lang beobachtet - de Tüfu söug sine Schwanz öbercho. Fochs-tüfus-wöud esch de Tüfu worde ond het sech ih de Äntlibuecher Wäuder nömme la blicke. Im Dorf het mer deför zor Ehr vom Gottlieb de eint oder ander Fuchsschwanz ad Fasnacht treit -  om sech loschtig z mache öbere Tüfu wo rot ahgloffe esch.

FOCHS-TÜFÜS-WÖUD!

bottom of page